/ NodeJS /

optional install error: Package require os(darwin) not compatible with your platform(win32)

/ NodeJS /

node.js中stream流中可读流和可写流的使用